Naruszenia Ochrony

 • 1

  Ktoś narusza Twój patent, jeżeli:

  • wytwarza, używa, oferuje, wprowadza do obrotu lub importuje dla tych celów wynalazek chroniony na mocy Twojego patentu;
  • stosuje sposób ujawniony w Twoim patencie;
  • używa, oferuje lub wprowadza do obrotu produkty otrzymane sposobem według Twojego patentu.
 • 2

  Ktoś oskarżył Cię o naruszanie jego patentu?

  • przeanalizuj zakres ochrony tego patentu i porównaj go ze swoim rozwiązaniem;
  • rozważ wniosek o unieważnienie lub ograniczenie ochrony tego patentu.

  Aby zapobiec takiej sytuacji zawsze warto jest wcześniej skorzystać z porady rzecznika, wykonać badanie czystości patentowej i – jeżeli tylko jest to możliwe - zgłosić swoje rozwiązanie do ochrony.

Zakres ochrony patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy definiują zastrzeżenia patentowe lub ochronne, których znaczenie jest interpretowane w oparciu o opis rozwiązania i rysunek.

zakres ochrony

Każdy może złożyć sprzeciw przeciwko decyzji o udzieleniu patentu, ale tylko w okresie 6 miesięcy od daty opublikowania informacji o jego udzieleniu. Ponadto, każdy może wnieść uwagi do zgłoszenia patentowego, ale tylko w trakcie jego rozpatrywania.

Wniosek o unieważnienie obowiązującego patentu można złożyć w każdym czasie jeżeli tylko ma się w tym interes prawny.

unieważnienie patentu

 

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa w zakresie naruszania praw wyłącznych.

Niejednokrotnie same negocjacje przedsądowe, w których pośredniczymy, umożliwiają skuteczną ochronę praw wyłącznych naszych klientów bez konieczności wchodzenia na drogę sądową.

Jeżeli jednak działania polubowne nie przyniosą oczekiwanych rezultatów świadczymy usługi reprezentacji w postępowaniu przed sądami w sprawach własności przemysłowej.

Sprawy o naruszenia własności przemysłowej obejmują zasadniczo rozpatrywanie zawiłych kombinacji kwestii technicznych i prawnych, co również wchodzi w zakres naszych kompetencji.

Występujemy w charakterze pełnomocników osób fizycznych i prawnych, których prawa własności przemysłowej są naruszane oraz tych, które zostały oskarżone o naruszanie cudzych praw własności przemysłowej.

Skuteczne dochodzenie roszczeń wspomaga także monitorowanie przez nas zgłoszeń konkurencji i wnoszenie uwag podważających ich zdolność ochronną. W ramach badania stanu techniki jesteśmy w stanie odnaleźć dokumenty mogące stanowić dowody na brak zdolności patentowej rozwiązania zgłoszonego do ochrony przez podmiot konkurencyjny.