Nota prawna

Zadaniem tego serwisu internetowego jest dostarczenie ogólnych informacji o Kancelarii Patentowej Łukaszyk oraz jej działalności.

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność zawartych tu informacji - mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, a nawet bez naszej zgody. Nie możemy zatem przyjmować odpowiedzialności za wszelkie błędy, a tym samym konsekwencje wynikające z korzystania z niniejszego serwisu.

Żadna informacja zawarta w ninieszym serwisie nie może być też uważana za ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego bądź poradę prawną i nie należy działać lub zaniechać działania w oparciu o zawarte tu informacje bądź traktować je jako surogat opinii rzecznika patentowego.

Za wszelkie uwagi będziemy oczywiście wdzięczni. Prosimy je kierować na adres admin@patent.pl.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

I. Administrator danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Patentowa Łukaszyk, z siedzibą w Katowicach 40-052, ul. Głowackiego 8.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej patent@patent.pl oraz telefonicznie pod numerem: +48 32 608-33-98/99.

II. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Kancelaria Patentowa Łukaszyk nie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych prosimy kontaktować się z Administratorem.

III. Cele i podstawy przetwarzania

1. Podstawa przetwarzania Państwa danych będzie zawsze zgodna z przepisami RODO, a nadrzędnym celem Kancelarii Patentowej Łukaszyk, jest zapewnienie adekwatnego poziomu ochrony danych Naszych Klientów, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją na rzecz Klienta usług w zakresie obsługi kancelarii patentowej; na podstawie zawartej umowy/zlecenia, otrzymanego drogą elektroniczną bądź osobiście (ustnie).

3. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Cofnięcie jej nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

IV. Prawo do sprzeciwu

1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać te dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. Kancelaria Patentowa Łukaszyk nie przetwarza Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

V. Okres przechowywania danych

1. Kancelaria Patentowa Łukaszyk przechowuje Państwa dane osobowe zarówno przez czas obowiązującej umowy lub wykonywanego zlecenia, jak również po ich zakończeniu, przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy.

2. Kancelaria Patentowa Łukaszyk przechowuje Państwa dane dla celów podatkowych i rachunkowych.

3. Kancelaria Patentowa Łukaszyk przechowuje dane dla celów statystycznych i archiwalnych przez okres istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.

4. Kancelaria Patentowa Łukaszyk nie przechowuje danych dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług.

VI. Odbiorcy danych

Informujemy, iż powierzone Nam przez Państwa w toku współpracy dane osobowe zostają dalej powierzone do osób oraz podmiotów wpierających i współpracujących z Kancelarią Patentową Łukaszyk, celem należytego wykonania zleconej Nam usługi i w zakresie niezbędnym do jej realizacji. (np. firma księgowa, firma informatyczna, kancelaria prawnicza oraz zewnętrzna firma windykacyjna).

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

1. Informujemy, iż podanie przez Państwa danych osobowych przy zawieraniu umowy nie jest obowiązkiem ustawowym i jest dobrowolne, z zastrzeżeniami poczynionymi poniżej w tym punkcie.

2. Dla zawarcia umowy/wykonania zlecenia/wykonania usługi, konieczne jest ustalenie strony umowy, w tym wobec czego konsekwencją nie podania danych osobowych takich jak np.: Imię, nazwisko, adres zamieszkania, seria i nr dowodu osobistego i/lub nazwa i siedziba firmy; nr PESEL i/lub NIP, Regon jest brak możliwości zawarcia umowy i skorzystania z usług Kancelarii Patentowej Łukaszyk.

3. Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.